گروه تبلیغاتی فالنا-طراحی لوگو
مهدی هشترودی / اسفند 98 / طراحی لوگو
گروه تبلیغاتی فالنا-طراحی لوگو
سارا همت پور / دی 98 / طراحی لوگو
گروه تبلیغاتی فالنا-طراحی لوگو
فولاد تاو / اردیبهشت 99 / طراحی لوگو
گروه تبلیغاتی فالنا-طراحی لوگو
دکتر محسن مولایی / خرداد 99 / طراحی لوگو
گروه تبلیغاتی فالنا-طراحی لوگو
الهام باقرزادگان / بهمن 98 / طراحی لوگو
گروه تبلیغاتی فالنا-طراحی لوگو
لباس زیر زنانه بینا / آذر 98 / طراحی لوگو